Hydrotec sinds 1988
0800 14 210

PRIVACYBELEID

HYDROTEC SANITAIR

HYDROTEC ASSAINISSEMENT privacybeleid

Dit beleid met betrekking tot de privacy van HYDROTEC ASSAINISSEMENT-klanten geeft details over de persoonlijke gegevens die HYDROTEC ASSAINISSEMENT (“wij”) verzamelt over zijn potentiële klanten, klanten en bezoekers (“u”), over hoe we gebruiken het, de nagestreefde doeleinden en uw rechten om de persoonlijke informatie die we over u hebben te beheren.

In dit document verwijst “HYDROTEC ASSAINISSEMENT” – dat u kent als uw lokale contactpersoon – naar de SPRL HYDROTEC ASSAINISSEMENT, met maatschappelijke zetel aan Avenue Zénobe Gramme, 44 te 1300 Waver in België, wettelijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Het doel van dit privacybeleid is om u duidelijke en transparante informatie te verstrekken over de gegevensbeschermingspraktijken en -regels van HYDROTEC ASSAINISSEMENT, die optreedt als de gegevensbeheerder. HYDROTEC ASSAINISSEMENT wil u controle geven over uw persoonlijke gegevens en u in staat stellen om, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, te begrijpen hoe en waarom we uw persoonlijke gegevens gebruiken. Het concept van persoonsgegevens is breed en omvat elk type informatie over u, als direct of indirect identificeerbare natuurlijke persoon.

We raden u aan dit privacybeleid aandachtig te lezen om onze praktijken met betrekking tot de verwerking van uw gegevens beter te begrijpen. De bescherming van uw gegevens en uw privacy is van het grootste belang voor ons HYDROTEC ASSAINISSEMENT. We leven de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming na, in het bijzonder de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (“RGPD”) en alle andere nationale wet- of regelgeving die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens of op bescherming van de privacy.

1. De rol van HYDROTEC ASSAINISSEMENT als gegevensbeheerder
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is de SPRL HYDROTEC ASSAINISSEMENT, met maatschappelijke zetel te Avenue Zénobe Gramme, 44 te 1300 Waver in België en handelend in België.

SPRL HYDROTEC ASSAINISSEMENT is de enige verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.

U kunt contact met ons opnemen op het volgende postadres Avenue Zénobe Gramme, 44 te 1300 Wavre in België of op het adres Avenue Zénobe Gramme, 44 te 1300 Wavre in België info@hydrotec.be of neem contact op met ons lokaal contactpunt:

HYDROTEC ASSAINISSEMENT SA – Avenue Zénobe Gramme, 44 – 1300 Wavre – België

Telefoon. : 0032 10 84 02 66 – mail: info@hydrotec.be

Als verwerkingsverantwoordelijke bepalen wij onafhankelijk en autonoom de middelen en doeleinden voor het verwerken van uw gegevens.

2. Welke gegevens verwerken en gebruiken we?
We verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven. Als onderdeel van onze contractuele of precontractuele relatie, of wanneer u onze website bezoekt, kunnen we de volgende persoonsgegevens van u verzamelen:

Gegevenscategorieën
Voorbeelden van verwerkte gegevens
Hoe verzamelt HYDROTEC ASSAINISSEMENT ze?
Contact details
Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres
Direct van jou
Identificatiegegevens
Identiteit en verificatie van referentiegegevens
Direct van jou
Transactiegegevens
Bankgegevens, loonstroken, burgerlijke staat en gezinssituatie, aantekeningen tijdens afspraken, belasting- en boekhoudkundige gegevens, gegevens met betrekking tot kredietverlening
Direct van jou
Klantenkaart
Hoe u over HYDROTEC ASSAINISSEMENT hebt geleerd, hoe u betaalt, aantal contracten dat is afgesloten met HYDROTEC ASSAINISSEMENT

Elektronische gegevens
Gegevens met betrekking tot het gebruik van de HYDROTEC ASSAINISSEMENT-website, IP-adres.
Cookies
Gegevens met betrekking tot uw woning
Identificatie van de eigenaar en / of huurder; zicht op de woning vanaf de straat en ligging
Direct van jou
Van google maps en google streetview

Wanneer we gevoelige persoonsgegevens over u verwerken, vragen we vooraf uw specifieke en expliciete toestemming, tenzij we anderszins bevoegd zijn om deze gegevens zonder uw toestemming te verwerken, in het bijzonder om te voldoen aan de wettelijke en regelgevende verplichtingen en vereisten waaraan we zijn onderworpen. ingediend.

3. Op welke rechtsgrondslag en voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?
We verwerken uw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met en binnen de grenzen van de rechtsgrondslagen zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving. We zorgen er ook voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor het bereiken en nastreven van deze doeleinden.

3.1 Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

We moeten voldoen aan veel wettelijke en regelgevende verplichtingen en vereisten. Deze verplichtingen kunnen inhouden dat we samenwerken met de bevoegde autoriteiten en / of met derden en indien nodig een deel van uw gegevens aan hen doorgeven.

Deze verplichtingen hebben voornamelijk betrekking op de volgende wet- en regelgeving:

de verplichting om de toepasselijke fiscale en boekhoudwetgeving na te leven;
de verplichting om te reageren op officiële verzoeken van lokale of buitenlandse autoriteiten, belastingautoriteiten en gerechtelijke autoriteiten;
verplichtingen met betrekking tot consumentenbescherming;
productveiligheidsverplichtingen en milieueisen die van toepassing zijn op HYDROTEC ASSAINISSEMENT-producten en -diensten;
De lijst met juridische en regelgevende gebieden waaronder we uw gegevens verwerken, is niet uitputtend en kan worden gewijzigd.

3.2 Voldoen aan (pre) contractuele verplichtingen

De verwerking van uw gegevens wordt uitgevoerd om te reageren op een verzoek om een ​​contract af te sluiten van een nieuwe klant en om het afgesloten contract uit te voeren. In deze context verwerken wij uw gegevens om:

Uw verzoek opvolgen en beantwoorden;
maak een prospectbestand aan
de kans inschatten en de risico’s inschatten die aan een mogelijk contract zijn verbonden;
uw solvabiliteit of die van aan u verwante personen beoordelen bij het aanvragen van krediet voor de betaling van HYDROTEC ASSAINISSEMENT-producten en -diensten;
de voorwaarden en garanties bepalen waaraan het sluiten van het contract moet worden bepaald.
In de context van lopende contracten of het beheer van eerdere contracten, moeten we een bepaald aantal gegevensverwerkingsprocessen en -bewerkingen implementeren, van verschillende aard, inclusief om rekening te houden met de algemene verplichtingen van HYDROTEC ASSAINISSEMENT in administratieve en boekhoudkundige termen.

Meer specifiek verwerken wij uw gegevens voor de uitvoering van contracten als volgt:

het beheren van uw verzoeken en bestellingen voor onze producten en diensten;
de levering van onze gerelateerde producten en diensten;
het monitoren van onze diensten;
centraal klantenbeheer;
facturering voor onze producten en diensten.
Mogelijk moeten we uw gegevens verwerken voor aanvullende doeleinden in het kader van de contractuele relatie met u en de uitvoering van contracten.

3.3 Het gerechtvaardigde belang van HYDROTEC ASSAINISSEMENT

Wanneer de verwerking niet strikt noodzakelijk is voor een van de bovengenoemde doeleinden, kan HYDROTEC ASSAINISSEMENT uw persoonsgegevens ook verwerken voor andere doeleinden die verband houden met het bereiken en nastreven van haar legitieme belangen. In dit geval streeft HYDROTEC ASSAINISSEMENT er echter naar om een ​​redelijk evenwicht te bewaren tussen de noodzaak om uw gegevens te verwerken en het behoud van uw rechten en vrijheden, inclusief het recht op bescherming van uw privacy. In dat geval zal HYDROTEC ASSAINISSEMENT u op de hoogte houden van het gerechtvaardigde belang dat we nastreven en u transparante informatie verstrekken over de verwerkingsactiviteiten en uw rechten.

In deze context kunnen we uw persoonsgegevens verwerken om:

HYDROTEC ASSAINISSEMENT-producten en -diensten personaliseren;
bewijs bewaren voor de wettelijk voorgeschreven periode;
de bescherming van eigendommen en mensen verzekeren en garanderen, fraude of poging tot inbraak, misbruik of andere misdrijven bestrijden;
de rechten van HYDROTEC ASSAINISSEMENT en de mensen die het vertegenwoordigt voor rechtbanken en tribunalen en andere potentieel bevoegde autoriteiten verdedigen en behouden;
het personeel van HYDROTEC ASSAINISSEMENT opleiden;
onze producten en diensten verbeteren en toezicht houden op onze activiteiten
het gebruik van onze website verbeteren door middel van cookies om de gebruikerservaring te bevorderen;
3.4 Het bijzondere legitieme belang van HYDROTEC ASSAINISSEMENT: reclame en direct marketing

HYDROTEC ASSAINISSEMENT houdt altijd een eerlijk evenwicht tussen de noodzaak om uw gegevens te verwerken en het behoud van uw rechten en vrijheden, inclusief het recht op bescherming van uw privacy, en voert een segmentering van zijn klanten uit om u producten aan te bieden. / passende diensten van HYDROTEC ASSAINISSEMENT of haar zakenpartners en die overeenstemmen met uw professionele en / of persoonlijke situatie en de producten / diensten die u reeds heeft. Voor deze doeleinden zal HYDROTEC ASSAINISSEMENT waarschijnlijk:

uw bezoekgedrag op onze websites evalueren;
onze interactiegegevens met u prospects of klanten evalueren;
opnieuw contact met u opnemen over een product / dienst waarin u interesse heeft getoond op onze websites zonder echter uw winkelwagentje / bestelling te valideren;
verzamelen uw browsegegevens via uw IP-adres of met onze cookies. Voor ons gebruik van cookies verwijzen we naar onze Cookie Policy-pagina

3.5 Uw toestemming om elektronische communicatie te verzenden

Ten slotte kunnen we uw persoonlijke elektronische contactgegevens, namelijk uw mobiele telefoonnummer en uw e-mailadres, gebruiken om u informatie, advertenties of gepersonaliseerde voorstellen te sturen met betrekking tot HYDROTEC ASSAINISSEMENT-producten / -diensten, door de via direct marketing acties of nieuwsbrieven. In dit geval vraagt ​​HYDROTEC ASSAINISSEMENT vooraf uw specifieke toestemming.

4. Met wie en hoe delen we uw gegevens?
HYDROTEC ASSAINISSEMENT verkoopt of verhuurt de persoonlijke gegevens van zijn klanten niet. We geven uw persoonlijke gegevens ook niet door aan derden.

We delen / onthullen uw gegevens alleen in de volgende veronderstellingen:

(a) wanneer we hiertoe verplicht zijn (i) door de toepasselijke wetgeving, (ii) door een overheidsinstantie, (iii) door een toezichthoudende autoriteit of (iv) in verband met een onderzoek naar illegale activiteiten vermoed of bewezen;

In ieder geval zorgen we er altijd voor dat derden slechts beperkte toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de specifieke vereiste taken uit te voeren.

In sommige gevallen treedt HYDROTEC ASSAINISSEMENT op als verwerker van persoonsgegevens in naam en voor rekening van derden die verantwoordelijk zijn voor de verwerking. In dat geval is dit privacybeleid niet van toepassing en is de verwerking van persoonsgegevens onderworpen aan de bepalingen van het beleid dat door de derde partij is opgesteld.

5. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)
Wij slaan uw gegevens op binnen de EER.

6. Wat zijn uw rechten?
Binnen de grenzen voorzien door de toepasselijke wetgeving, heeft u de volgende rechten:

het recht om ons te vragen om u op elk moment kopieën te verstrekken van de persoonlijke gegevens die we over u hebben, inclusief het recht om ons te vragen: als we uw persoonlijke gegevens verwerken, voor welke doeleinden; categorieën gegevens; de ontvangers met wie uw gegevens worden gedeeld;
het recht om ons te vragen om verouderde of onjuiste persoonlijke gegevens die we over u hebben bij te werken en te corrigeren;
wanneer we om uw toestemming vragen, het recht om uw toestemming in te trekken als een dergelijke toestemming is gegeven;
het recht om uw persoonlijke gegevens te wissen;
het recht op dataportabiliteit.
Wanneer we uw gegevens verwerken voor het nastreven van onze legitieme belangen, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden. We kunnen uw gegevens echter blijven verwerken nadat we een eerlijke afweging hebben gemaakt tussen uw belangen en die van HYDROTEC ASSAINISSEMENT.

Als u een van de bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, kunt u als volgt contact met ons opnemen:

Per post: HYDROTEC ASSAINISSEMENT SA Avenue Zénobe Gramme, 44 tot 1300 Waver
Per telefoon: 0032 10 84 02 66
Per e-mail: info@hydrotec.be
U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit van uw land, waarvan de contactgegevens als volgt zijn:

Belgie

Gegevensbeschermingsautoriteit (APD-GBA)
Rue de la Presse 35
1000 Brussel

Telefoon. : +32 2274 48 00
Fax: +32 2274 48 35
e-mail: contact@apd-gba.be
website: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/

Luxemburg

Nationale commissie voor gegevensbescherming
1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette

Telefoon. : +352 2610 60 1
Fax: +352 2610 60 29
e-mail: info@cnpd.lu
website: http://www.cnpd.lu/

7. Recht om bezwaar te maken tegen direct marketing
We vragen uw toestemming om u commerciële informatie, advertenties of gepersonaliseerde voorstellen te sturen (via direct marketingacties of elektronische nieuwsbrieven). Dit geldt vooral voor uw gsm-nummer en uw e-mailadres.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor directmarketingdoeleinden als u niet (langer) wilt dat wij u dergelijke berichten sturen. In dat geval stoppen we met het verwerken van uw gegevens voor directmarketingdoeleinden. Uw verzoek wordt zo snel mogelijk uitgevoerd.

U kunt uw recht om bezwaar te maken op een van de volgende manieren uitoefenen:

Per post: HYDROTEC ASSAINISSEMENT SA Avenue Zénobe Gramme, 44 tot 1300 Waver
Per telefoon: 0032 10 84 02 66
Per e-mail: info@hydrotec.be

8. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
We zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens worden verwerkt.

In overeenstemming met de hieronder uiteengezette principes zullen we persoonlijke gegevens verwijderen zodra het niet langer nodig is om de doeleinden beschreven in dit privacybeleid te vervullen, tenzij het bewaren ervan noodzakelijk is voor andere fundamentele doeleinden, inclusief maar niet uitsluitend het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het behandelen van klachten en het oplossen van geschillen.

Persoonlijke gegevens van klanten worden door HYDROTEC ASSAINISSEMENT (i) bewaard gedurende ten minste de duur van het contract dat we met u hebben en elke daaropvolgende periode, zoals vereist door de wet of geautoriseerd door de toepasselijke wetgeving; (ii) voor de wettelijke bewaartermijn voor belasting- of boekhoudkundige documenten om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen; (iii) zo lang als nodig is voor de verdediging en handhaving van de rechten van HYDROTEC ASSAINISSEMENT in gerechtelijke procedures.

9. Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?
Wij nemen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te garanderen en te beschermen, tegen elke ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijke vernietiging, verlies, toegang, misbruik, beschadiging en elke andere illegale vorm van gegevensverwerking. persoonsgegevens in ons bezit.

10. Contact details
Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, als u uw rechten wilt uitoefenen of de informatie die we over u of uw voorkeuren hebben wilt bijwerken, neem dan contact op met:

Per post: HYDROTEC ASSAINISSEMENT SA Avenue Zénobe Gramme, 44 tot 1300 Waver
Per telefoon: 0032 10 84 02 66
Per e-mail: info@hydrotec.be