Hydrotec sinds 1988
0800 14 210

Vertrouwelijkheidsbeleid

Privacybeleid

HYDROTEC ASSAINISSEMENT

HYDROTEC ASSAINISSEMENT Privacybeleid

Dit beleid met betrekking tot de privacy van HYDROTEC ASSAINISSEMENT-klanten geeft details over de persoonlijke gegevens die HYDROTEC ASSAINISSEMENT (“Wij“) verzamelt over zijn prospects, klanten en bezoekers (“U“), over de manier waarop we ze gebruiken, de nagestreefde doeleinden en uw rechten om de persoonlijke informatie die we over u hebben te beheren. In dit document verwijst “HYDROTEC ASSAINISSEMENT” – die u kent als uw lokale contactpersoon – naar de BVBA HYDROTEC ASSAINISSEMENT, met maatschappelijke zetel te Avenue Zénobe Gramme, 44 te 1300 Waver in België, wettelijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. . Het doel van dit privacybeleid is om u duidelijke en transparante informatie te verstrekken over de gegevensbeschermingspraktijken en -regels van HYDROTEC ASSAINISSEMENT, optredend als gegevensbeheerder. HYDROTEC ASSAINISSEMENT wil u controle geven over uw persoonlijke gegevens en u in staat stellen te begrijpen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, hoe en waarom wij uw persoonlijke gegevens gebruiken. Het begrip persoonsgegevens is breed en omvat alle soorten informatie over u, als direct of indirect identificeerbare natuurlijke persoon. We raden u aan dit privacybeleid aandachtig te lezen om onze praktijken met betrekking tot de verwerking van uw gegevens beter te begrijpen. De bescherming van uw gegevens en uw privacy is van het grootste belang voor ons HYDROTEC ASSAINISSEMENT. We voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (“DSGVO“) en alle andere nationale wet- of regelgeving die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens of op privacybescherming .

 1. De rol van HYDROTEC ASSAINISSEMENT als gegevensbeheerder

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is SPRL HYDROTEC ASSAINISSEMENT, met maatschappelijke zetel op Avenue Zénobe Gramme, 44 te 1300 Waver in België en handelend in België SPRL HYDROTEC ASSAINISSEMENT is de enige en unieke persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. U kan ons contacteren op het volgende postadres Avenue Zénobe Gramme, 44 tot 1300 Waver in België of op het adres Avenue Zénobe Gramme, 44 te 1300 Waver in België info@hydrotec.be of contact opnemen met ons lokaal contactpunt: HYDROTEC ASSAINISSEMENT SA – Zoning Nord, Avenue Zénobe Gramme 44, 1300 Waver Tel. : 0032 10 84 02 66 – mail:info@hydrotec.be Als verwerkingsverantwoordelijke bepalen wij onafhankelijk en autonoom de middelen en doeleinden van de verwerking van uw gegevens.

 1. Welke gegevens verwerken en gebruiken wij?

We verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven. Als onderdeel van onze contractuele of precontractuele relatie, of wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verzamelen:

Gegevenscategorieën Voorbeelden van verwerkte gegevens Hoe verzamelt HYDROTEC ASSAINISSEMENT ze?
Contactgegevens Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres Rechtstreeks van u
Identificatiegegevens Identiteit en verificatie van referentiegegevens Rechtstreeks van u
Transactiegegevens Bankgegevens, loonstrookjes, burgerlijke staat en gezinssituatie, aantekeningen gemaakt bij afspraken, fiscale en boekhoudkundige gegevens, gegevens met betrekking tot kredietverlening Rechtstreeks van u
Klantenkaart Hoe u HYDROTEC ASSAINISSEMENT leerde kennen, hoe u betaalt, bedrag van de met HYDROTEC ASSAINISSEMENT gesloten overeenkomsten
Elektronische gegevens Gegevens met betrekking tot het gebruik van de HYDROTEC ASSAINISSEMENT-website, IP-adres. Cookies
Gegevens met betrekking tot uw woning Identificatie van de eigenaar en/of huurder; zicht op de woning vanaf de straat en ligging Rechtstreeks van u

 

Van google maps en google streetview

Wanneer we gevoelige persoonsgegevens over u verwerken, vragen we eerst om uw specifieke en expliciete toestemming, tenzij we anderszins gemachtigd zijn om deze gegevens zonder uw toestemming te verwerken, in het bijzonder om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen en vereisten waaraan wij zijn ingediend.

 1. Op welke rechtsgrondslag en voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met en binnen de grenzen van de wettelijke grondslagen zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving. Wij zien er ook op toe dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot wat strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking en de voortzetting van deze doeleinden.

3.1 Nakoming van onze wettelijke verplichtingen

Wij hebben een aantal wettelijke en reglementaire verplichtingen en vereisten waaraan wij moeten voldoen. Deze verplichtingen kunnen ons ertoe verplichten samen te werken met de bevoegde autoriteiten en/of derden en in voorkomend geval sommige van uw gegevens aan hen door te geven. Deze verplichtingen liggen hoofdzakelijk op de volgende wettelijke en regelgevende gebieden:

 • de verplichting tot naleving van de toepasselijke fiscale en boekhoudkundige wetgeving;
 • de verplichting om gevolg te geven aan officiële verzoeken van lokale of buitenlandse belasting- en gerechtelijke autoriteiten;
 • verplichtingen inzake consumentenbescherming;
 • productveiligheid en milieueisen die van toepassing zijn op de producten en diensten van HYDROTEC ASSAINISSEMENT;

De lijst van wet- en regelgeving waarin wij uw gegevens kunnen verwerken is niet uitputtend en is aan verandering onderhevig.

3.2 Nakoming van (pre)contractuele verplichtingen

De verwerking van uw gegevens vindt plaats om te kunnen ingaan op een verzoek van een nieuwe klant om een contract te sluiten en om het gesloten contract uit te voeren. In dit kader verwerken wij uw gegevens met het oog op :

 • Volg uw verzoek op en beantwoord het;
 • een prospectbestand maken
 • de geschiktheid van een mogelijk contract te beoordelen en de risico’s ervan in te schatten;
 • om uw solvabiliteit of die van met u verwante personen te beoordelen bij het aanvragen van krediet voor de betaling van producten en diensten van HYDROTEC ASSAINISSEMENT;
 • de voorwaarden en waarborgen te bepalen waaraan de sluiting van de overeenkomst moet worden onderworpen.

In het kader van lopende contracten of het beheer van vroegere contracten moeten wij een bepaald aantal gegevensverwerkende processen en bewerkingen uitvoeren, van uiteenlopende aard, onder meer om rekening te houden met de algemene verplichtingen van HYDROTEC ASSAINISSEMENT op administratief en boekhoudkundig vlak. Meer in het bijzonder verwerken wij uw gegevens in het kader van de uitvoering van contracten op de volgende wijze: Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

 • het beheer van uw verzoeken en bestellingen voor onze producten en diensten;
 • de levering van onze producten en aanverwante diensten;
 • de follow-up van onze diensten;
 • centraal klantenbeheer;
 • de facturering van onze producten en diensten.

Het is mogelijk dat wij uw gegevens voor aanvullende doeleinden moeten verwerken in het kader van de contractuele relatie met u en de uitvoering van contracten.

3.3 Rechtmatig belang van HYDROTEC ASSAINISSEMENT

Wanneer de verwerking niet strikt noodzakelijk is voor een van de hierboven vermelde doeleinden, kan HYDROTEC ASSAINISSEMENT uw persoonsgegevens ook verwerken voor andere doeleinden, die onder de vervulling en de behartiging van zijn gerechtvaardigde belangen vallen. In dat geval zal HYDROTEC ASSAINISSEMENT echter trachten een billijk evenwicht te bewaren tussen de noodzaak om uw gegevens te verwerken en het behoud van uw rechten en vrijheden, met inbegrip van uw recht op privacy. In dat geval zal HYDROTEC ASSAINISSEMENT u op de hoogte houden van het rechtmatige belang dat wij nastreven en u transparante informatie verstrekken over de verwerkingsactiviteiten en uw rechten. In dit verband kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken met het oog op: Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

 • personaliseer de producten en diensten van HYDROTEC ASSAINISSEMENT;
 • om bewijsmateriaal gedurende de wettelijk voorgeschreven periode te bewaren;
 • de bescherming van goederen en personen te verzekeren en te waarborgen, fraude of pogingen tot binnendringing, misbruik of andere strafbare feiten te bestrijden;
 • de rechten van HYDROTEC ASSAINISSEMENT en van de personen die het vertegenwoordigt te verdedigen en te vrijwaren voor de hoven en rechtbanken en alle andere bevoegde autoriteiten;
 • het personeel van HYDROTEC ASSAINISSEMENT op te leiden;
 • onze producten en diensten te verbeteren en onze activiteiten te controleren
 • om het gebruik van onze website te verbeteren door het gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren;

3.4 Bijzonder legitiem belang van HYDROTEC ASSAINISSEMENT: reclame en direct marketing

HYDROTEC ASSAINISSEMENT, dat altijd een goed evenwicht bewaart tussen de noodzaak om uw gegevens te verwerken en het behoud van uw rechten en vrijheden, met inbegrip van het recht op bescherming van uw privé-leven, gaat over tot een segmentatie van zijn klanten om u passende producten/diensten van HYDROTEC ASSAINISSEMENT of van zijn commerciële partners aan te bieden, die overeenstemmen met uw professionele en/of persoonlijke situatie en met de producten/diensten waarover u reeds beschikt. Voor deze doeleinden is HYDROTEC ASSAINISSEMENT waarschijnlijk: Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

 • om uw bezoekgedrag op onze websites te evalueren;
 • onze interactiegegevens met u, onze prospects of klanten te evalueren;
 • opnieuw contact met u op te nemen over een product/dienst waarin u op onze websites interesse hebt getoond, maar uw winkelwagen/bestelling niet hebt voltooid;
 • uw surfgegevens te verzamelen via uw IP-adres of met onze cookies.

 

3.5 Uw toestemming om elektronische communicatie te verzenden

Ten slotte kunnen wij uw persoonlijke elektronische contactgegevens, te weten uw mobiele telefoonnummer en uw e-mailadres, gebruiken om u informatie, reclame of gepersonaliseerde voorstellen met betrekking tot de producten/diensten van HYDROTEC ASSAINISSEMENT toe te sturen door middel van direct marketing acties of nieuwsbrieven. In dat geval zal HYDROTEC ASSAINISSEMENT uitdrukkelijk om uw voorafgaande toestemming vragen.

 1. Met wie en hoe delen wij uw gegevens?

HYDROTEC ASSAINISSEMENT verkoopt of verhuurt de persoonlijke gegevens van zijn klanten niet. Wij geven uw persoonlijke gegevens ook niet door aan derden. Wij delen/openbaar maken uw unieke gegevens in de volgende gevallen:

(a) wanneer wij hiertoe verplicht zijn (i) door de toepasselijke wetgeving, (ii) door een overheidsinstantie, (iii) door een regelgevende autoriteit, of (iv) in verband met een onderzoek naar vermeende of daadwerkelijke illegale activiteiten;

In alle gevallen zorgen wij ervoor dat derden slechts beperkte toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de specifieke taken uit te voeren. In sommige gevallen treedt HYDROTEC ASSAINISSEMENT op als verwerker van persoonsgegevens namens en voor rekening van derden die voor de verwerking verantwoordelijk zijn. In dat geval is dit privacybeleid niet van toepassing en is de verwerking van persoonsgegevens onderworpen aan de bepalingen van het door de derde vastgestelde beleid.

 1. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Wij slaan uw gegevens op binnen de EER.

 1. Wat zijn uw rechten?

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, hebt u de volgende rechten:

 • het recht om ons te allen tijde te verzoeken u kopieën te verstrekken van de persoonsgegevens die wij over u bewaren, met inbegrip van het recht om ons te vragen: of wij uw persoonsgegevens verwerken; voor welke doeleinden; de gegevenscategorieën; de ontvangers met wie uw gegevens worden gedeeld;
 • het recht om ons te vragen verouderde of onjuiste persoonsgegevens die wij over u bewaren, bij te werken en te corrigeren;
 • wanneer wij om uw toestemming vragen, het recht om uw toestemming in te trekken indien deze reeds is gegeven;
 • het recht om uw persoonsgegevens te wissen;
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Wanneer wij uw gegevens verwerken voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, hebt u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden. Wij kunnen echter doorgaan met het verwerken van uw gegevens na een eerlijke afweging van uw belangen tegen die van HYDROTEC ASSAINISSEMENT. Indien u een van de bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, kunt u als volgt contact met ons opnemen

 • Per post: HYDROTEC ASSAINISSEMENT SA Avenue Zénobe Gramme, 44 te 1300 Waver
 • Per telefoon: 0032 10 84 02 66
 • Per e-mail: info@hydrotec.be

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in uw land:

België

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA-APD)

Rue de la Presse 35

1000 Brussel

Tel. : +32 2 274 48 00

Fax : +32 2 274 48 35

email: contact@apd-gba.be

website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Luxemburg

Commission Nationale pour la Protection des Données

1, Avenue du Rock’n’Roll

L-4361 Esch-sur-Alzette

Tel. : +352 2610 60 1

Fax: +352 2610 60 29

e-mail: info@cnpd.lu

website: https://cnpd.public.lu/fr

 1. Recht om bezwaar te maken tegen direct marketing

Wij vragen uw toestemming om u commerciële informatie, reclame of gepersonaliseerde voorstellen te sturen (door middel van direct marketing of elektronische nieuwsbrieven). Dit geldt met name voor uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres. Indien u dergelijke communicatie niet of niet langer van ons wenst te ontvangen, hebt u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden. In dat geval zullen wij de verwerking van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden stopzetten. Uw verzoek zal zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd. U kunt uw recht op bezwaar op een van de volgende manieren uitoefenen:

 • Per post: HYDROTEC ASSAINISSEMENT SA Avenue Zénobe Gramme, 44 te 1300 Waver
 • Per telefoon: 0032 10 84 02 66
 • Per e-mail: info@hydrotec.be

 

 1. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. In overeenstemming met de hieronder uiteengezette beginselen zullen wij persoonsgegevens verwijderen zodra deze niet langer nodig zijn om te voldoen aan de in dit privacybeleid beschreven doeleinden, tenzij het bewaren ervan noodzakelijk is voor andere fundamentele doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot de naleving van onze wettelijke verplichtingen, klachtenbehandeling en geschillenbeslechting. De persoonsgegevens van de klant worden door HYDROTEC ASSAINISSEMENT bewaard (i) ten minste voor de duur van het contract dat wij met u hebben en elke daaropvolgende periode, zoals opgelegd door de wet of toegestaan door de toepasselijke wetgeving; (ii) voor de wettelijke periode van bewaring van fiscale of boekhoudkundige documenten om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen; (iii) zolang als nodig is voor de verdediging en handhaving van de rechten van HYDROTEC ASSAINISSEMENT in gerechtelijke procedures.

 

 1. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijke vernietiging, verlies, toegang, misbruik, beschadiging en elke andere onwettige vorm van verwerking van persoonsgegevens die in ons bezit zijn.

 

 1. Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, uw rechten wilt uitoefenen of de informatie die wij over u hebben of uw voorkeuren wilt bijwerken, kunt u contact met ons opnemen:

 • Per post: HYDROTEC ASSAINISSEMENT SA Avenue Zénobe Gramme, 44 te 1300 Waver
 • Per telefoon: 0032 10 84 02 66
 • Per e-mail: info@hydrotec.be
Hydrotec